Gminne Centrum Informacji - Kawiarenka Internetowa

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1900.

 

 

Gminne Centrum Informacji.

 

Ideą przyświecającą powoływaniu Gminnych Centrów Informacji jest zapoznanie lokalnego społeczeństwa z szeroką gamą usług teleinformatycznych oraz stworzenie możliwości korzystania z tych usług. Inwestowanie w proces edukacji jest szansą na niwelowanie strukturalnego bezrobocia na wsi oraz w małych miasteczkach. Prowadzi do zrównoważonego rozwoju tych terenów. Tworzenie GCI przyspieszy rozwój małego biznesu, integrację środowiska wiejskiego, promocję turystyczną i inwestycyjną w gminach wiejskich.

Gminne Centra Informacji (telecentra) umożliwią ogólny dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz innych usług multimedialnych. Mogą realizować brakujące ogniwa edukacji w tym zakresie, w połączeniu z zadaniami administracji samorządowej. Działania zmierzające do uruchomienia tego typu placówek na terenach wiejskich są praktyczną realizacją wytycznych, zawartych w "Strategii rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 2000-2004" w dziedzinie budowania społeczeństwa informacyjnego. W przyjętej strategii przedstawiono analizę kierunków inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną na obszarach wiejskich oraz wskazano na konieczność budowy społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich.

Gminne Centrum Informacji to krótko mówiąc pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji, wyposażona w: sprzęt biurowy i kilka stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, usytuowana w miejscach, w których skupia się społeczność lokalna, w:  świetlicach gminnych, Gminnych Domach Kultury, szkołach, bibliotekach gminnych, itd. Gminne Centrum Informacji nie jest tym samym, co „kawiarnia internetowa”. Kawiarnie są miejscem rozrywki i powszechnego dostępu do www oraz poczty elektronicznej, a ich klienci to głównie młodzież chcąca surfować po Internecie lub pograć w Sieci.

Zaś Gminne Centrum Informacji to miejsce świadczenia i realizacji wszelkich usług związanych z teleinformatyką; gdzie można skorzystać z powszechnego dostępu do najnowszych zdobyczy technologicznych - telefonu, faksu, szybkiego łącza internetowego, a nawet sprzętu do produkcji filmów wideo, fotografii cyfrowej czy łączy satelitarnych. Niektóre telecentra oferują również możliwość wynajmu powierzchni biurowych.

Gminne Centrum Informacji ma za zadanie świadczenie usług nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również przyjezdnych, np. turystów, osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, itd. Utworzenie tego typu ośrodka na terenach wiejskich może przyczynić się m.in. do promocji turystycznej terenów wiejskich, a tym samym rozwoju agroturystyki; edukacji mieszkańców społeczności wiejskiej; tworzenia małego biznesu, a tym samym redukcji bezrobocia; przyciągania specjalistów różnych branż z dużych aglomeracji miejskich itd.

Zadaniem Gminnych Centrów Informacji jest m.in. powstrzymanie trendów centralizacji i stworzenie lepszych możliwości i warunków pracy na prowincji. Ośrodki te mają również zahamować niekorzystne trendy migracyjne do wielkich ośrodków miejskich, gdyż dzięki nim będzie  na prowincji również istniała możliwość wykonywania telepracy i zdalnego kształcenia.